Het oprichten van een BV

Eenmanszaak of BV?

Als je een keuze moet maken tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap (BV) is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken naar het risico van eventuele aansprakelijkheid en het fiscaal voordeel/nadeel. Wanneer de onderneming veel risico loopt, kun je vanuit oogpunt van vermindering van de kans op aansprakelijkstelling beter de BV als rechtsvorm kiezen. Bij weinig risico in de bedrijfsvoering voldoet vaak de eenmanszaak. Voor het oprichten van een eenmanszaak is alleen een bezoek aan de KvK nodig. Als je een BV opstart, heb je een notaris nodig.

Rol notaris bij de oprichting van een BV

Een BV is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Aan de oprichter(s), of aan anderen die geld of goederen inbrengen, worden aandelen uitgegeven. Een BV kent een algemene vergadering, een bestuur/directie en soms een raad van commissarissen. Notariskantoor Beens legt de statuten van een BV vast in de oprichtingsakte. De oprichting van een BV kan tegenwoordig behoorlijk snel geregeld zijn.

Inhoud statuten BV

In deze statuten staan onder andere de volgende zaken:

– De naam en de doelstelling van de BV;
– Het nominale bedrag van de aandelen;
– De regels voor de overdracht van de aandelen;
– Welke personen als bestuurder/directie dan wel als commissaris benoemd kunnen worden;
– De manier waarop bestuurders en commissarissen worden benoemd en ontslagen;
– De bevoegdheden van de diverse organen;
– De bevoegdheden van de raad van commissarissen.

Wij zorgen ervoor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister. Zo wordt persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen. Persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat soms door zelf te tekenen in privé voor schulden of door in bijzondere omstandigheden (bestuurdersaansprakelijkheid).

Bekrachtiging

Rechtshandelingen door bestuurders van een BV i.o. (in oprichting) verricht kunnen na oprichting van de BV worden bekrachtigd. De rechten en plichten gaan dan over op de BV. Degene(n) die de handelingen heeft/hebben verricht, meestal de oprichter(s), zijn dan van de verplichtingen bevrijd. Degene die rechtshandelingen uit de oprichtingsfase van een BV bekrachtigt, kan aansprakelijk zijn. Wie wist of behoorde te weten dat de op te richten BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, kan aansprakelijk zijn (artikel 2:203 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Als de BV binnen één jaar na oprichting failliet gaat, wordt er vanuit gegaan dat duidelijk was dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Voor alle duidelijkheid: handelingen verricht tussen het moment van oprichting en de opgave bij het handelsregister zijn niet te bekrachtigen. Deze periode is meestal zeer kort, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Ga pas rechtshandelingen verrichten als de inschrijving in het handelsregister een feit is en je een uittreksel uit het handelsregister hebt ontvangen.