Ondernemen

Wij zijn een allround notariskantoor voor ondernemers. Je kunt bij ons terecht voor het oprichten van een BV of vereniging, maar ook voor de aankoop of verkoop van onroerend goed.

Bedrijfsoverdracht

Wil je jouw bedrijf overdragen aan jouw kinderen of een andere belangstellende partij of heb je juist plannen om zelf een bedrijf over te nemen? Een bedrijfsoverdracht heeft vaak juridische, fiscale en persoonlijke gevolgen. Notariskantoor Beens voert controles voor jou uit, geeft je inzicht in de rechten en plichten en voorziet je van advies. Daarnaast regelen wij de noodzakelijke akten zoals een notariële akte voor de levering van aandelen. Ook geven we je inzicht in de persoonlijke gevolgen, bijvoorbeeld voor jouw testamenten en op basis van de huwelijkse voorwaarden.

Overdracht agrarisch land

Het overdragen van een stuk agrarisch land is maatwerk. Notariskantoor Beens beschikt over kennis van zaken op agrarisch gebied. Wij vertellen je meer over de productierechten zoals het melkquotum dat overgaat naar de koper. Wij geven je inzicht in de overdrachtsbelasting en informeren je over de landbouwvrijstelling. Tot slot stellen wij de akte op met een eventuele winstdelingsregeling voor het geval het land binnen een aantal jaren (met winst) wordt verkocht. De afspraken over de betaling van de overnamesom leggen wij goed vast.

Overdracht schepen voor beroeps- of pleziervaart

In de scheepvaartwereld gelden andere regels. Het werkt vaak net even anders. Notariskantoor Beens kent, door haar ruime ervaring, de speciale regels die gelden voor de diverse schepen. Wij leggen je graag uit wat van toepassing is op jouw situatie en stellen voor de overdracht een notariële akte op. Je kunt bij ons ook terecht voor vragen over de teboekstelling van jouw schip, het opstellen van een scheepshypotheekakte en de inschrijving in het Kadaster.

Oprichten BV

Een Besloten Vennootschap (BV) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Aan de oprichter(s), of aan anderen die geld of goederen inbrengen, worden aandelen uitgegeven. Een BV kent een algemene vergadering, een bestuur/directie en soms een raad van commissarissen. Notariskantoor Beens legt de statuten van jouw BV vast in de oprichtingsakte en zorgt ervoor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister.

Oprichten van vereniging of stichting

Notariskantoor Beens heeft de afgelopen jaren veel non-profit organisaties geholpen bij de oprichting van een stichting of vereniging. Als je een stichting wilt oprichten, kunnen wij voor jou de notariële akte opstellen. In deze oprichtingsakte leggen wij de statuten van jouw stichting vast. Daarin staat onder andere de naam van de stichting, het doel, en de plaats van vestiging. Je kunt ook kiezen voor het oprichten van een vereniging. Dit kan bij notariële akte, maar dat is niet verplicht. Wij leggen je graag uit wat de verschillen zijn tussen een stichting en vereniging zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Als je de statuten van de vereniging of stichting wilt wijzigen, staan wij je ook graag bij.

Overdracht aandelen

De namen en adressen van aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Aandelen van een BV zijn in principe niet vrij overdraagbaar. Als je aandelen wilt overdragen, moet dit via de notaris. Wij stellen een notariële akte van levering op waardoor de verkrijger aandeelhouder wordt. Daarbij stellen wij vast hoe de verkoper de aandelen heeft verkregen en vermelden dit in de akte.

Statuten wijzigen

Jouw organisatie is aan verandering onderhevig. Daarom is het mogelijk om de statuten na verloop van tijd aan te passen. Wij gaan graag met je in gesprek over de noodzakelijke wijzigingen. Wij informeren je hoe je aanvullende bepalingen kunt optimaliseren en adviseren over het up-to-date houden van de statuten. Vervolgens begeleiden wij zo nodig de besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders en stellen de notariële akte met de wijziging op.